Ubytovací řád


Apartmány Skoronice, Skoronice 194, 696 41

V tomto dokumetu jsou uvedena práva a povinnosti ubytovaných a ubytovatele.

Na ubytování má právo osoba, která uzavřela smlouvu o ubytování s ubytovatelem. Tato smlouva pak ubytovanému poskytne právo na přechodné ubytování na dobu určitou, která je předem dohodnuta ve smlouvě. Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtě uvedené v ubytovacím řádu.

Podmínky spojené s ubytováním

1. Ubytovat je možné pouze osobu s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po příjezdu host předloží jeden z těchto průkazů. Údaje z dokladu budou zapsány do ubytovací knihy. Osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození, adresa, doba ubytování, číslo a typ dokladu a účel pobytu jsou zpracovány v souladu s GDPR a nejsou použity k marketingovým nebo jiným účelům.

2. V případě, že se host neprokáže platným průkazem totožnosti, má ubytovatel právo odmítnout tohoto hosta s ohledem na zákon o místních poplatcích (zákon č.565/1990).


3. Cena za ubytování je stanovena ceníkem ubytovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po zapsání do ubytovací knihy, uhradí host doplatek za ubytování hotovostní platbou. Po dohodě může být platba provedena převodem na účet ubytovatele.

4. Čas nástupu do apartmánu je v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin, pokud není předem dohodnuto jinak. V případě že čas nástupu nebude dodržen, má právo ubytovatel obsadit apartmán bez náhrady.

5. Po nástupu obdrží host od ubytovatele klíče od apartmánu, hlavních dveří, vstupní branky a od brány. Na vyžádání bude mít host také klíče ke kójím na kola.

6. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a požárním řádem.

7. V den odjezdu je host povinen opustit apartmán nejpozději do 10:00 hodin, pokud nebude předem dohodnuto jinak. V případě, že host opustí apartmán později, bez domluvy, je mu účtován pobyt za celý následující den.

8. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly vyhrazeny.

9. Po skončení pobytu si ubytovatel převezme apartmán a klíče od hosta osobně.


Odpovědnost hosta a ubytovatele, další pravidla

1. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do areálu (peníze, klenoty, jiné cennosti) a ani za škody na jeho osobních věcech.

2. Host nesmí přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv změny, dále nesmí zasahovat do eletrické sítě nebo jiných instalací.

3. Host musí dbát na čistotu a pořádek.

4. Host zodpovídá za škody způsobené na zařízení v apartmánu a také ve venkovním prostoru, a to v plné výši. Hodnota inventáře apartmánu je stanovena písemně a je k dispozici v apartmánu.

5. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, zároveň za osobu, které umožnil pobyt/vstup do apartmánu a venkovních prostor. Zároveň není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v apartmánu ani ve venkovních prostorách.

6. V případě, že dojde ke škodě na majetku ubytovatele, kterou způsobí host, je tento host povinen uhradit škodu nejpozději v den ukončení pobytu, pokud není dohodnuto jinak.

7. Host je povinen bezodkladně hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel pak zajistí odstranění závady co nejrychleji, bez zbytečných odkladů.

8. Apartmán je NEKUŘÁCKÝ! Kouření je dovoleno na vyhrazeném místě ve venkovním prostoru. Zároveň je přísně zakázáno užívání omamných a psychotropních látek!

9. Ve vnitřních i venkovních prostorách je zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

10. V apartmánech ani ve venkovním prostoru nejsou dovolena domácí zvířata!

11. Ve všech prostorách je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče mimo drobnou domácí elektroniku (mobil, notebook, apod.), případně elektrické spotřebiče sloužící k osobní hygieně (holící strojek, fén na vlasy, zubní kartáček, apod.).

12. Host je povinen udržovat kuchyňskou linku v čistotě a pořádku. Před odjezdem žádáme o umytí nádobí, vyklizení lednice a odvozu všech potravin, které jste přivezli.

13. Prosím, nevhazujte do WC vlhčené ubrousky, dětské pleny ani jiné hygienické potřeby.

14. Odpadky musí být ukládány do určených nádob na vyhrazeném místě.

15. Při odchodu z apartmánu musí host uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, rychlovarnou konvici, sklokeramickou desku, troubu, zavřít okna a dveře, vypnout klimatizaci.

16. Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00 hodin do 7:00 hodin.

17. Host nemůže příjímat návštěvy v apartmánu ani ve venkovních prostorách, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak.

18. Je zakázáno přespávání cizích osob.

19. Host nesmí vnášet do vnitřních a venkovních prostor žádné zbraně, střelivo ani hořlaviny.

20. Silně podnapilým osobám, agresivním osobám nebude umožněn vstup do apartmánu ani jiných prostor.

21. Ubytovatel má právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu pokud budou hrubě porušeny dobré mravy v areálu.

22. Host je povinen se s ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že nebude host dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.

Děkujeme za dodržování daných pravidel a přejeme Vám krásný pobyt.

Apartmány Skoronice 1.3.2023