Požární řád a poplachové směrnice


Základní povinnosti:

1. neodhazujte nedopalky cigaret a použité zápalky mimo určená místa

2. řádně uhasit ohniště

3. dodržovat dohled nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám, ohništi apod.

4. neskladovat na žádném místě v areálu hořlavé kapaliny

5. otevřený oheň, svítidla, spotřebiče v provozu a další podobné věci nesmí být ponechány bez dozoru

6. veškerá cesty, komunikace v objektu musí bít ponechány volně průchodné a nesmí být zataraseny


Povinnosti při zjištění požáru:

1. snažit se požár uhasit sám použitím přenosných hasících přístrojů, případně jiných prostředků, které jsou po ruce

2. pokud se požár nepodaří zlikvidovat, voláním "HOŘÍ" upozorníme ostatní hosty. Telefonicky ohlásíme vznik požáru hasičskému záchrannému sboru na linku 150.

Volající musí oznámit: kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu


Způsob vyhlášení požárního poplachu:

1. voláme "HOŘÍ"


Povinnost po vyhlášení požárního poplachu:

1. zachovat klid a rozvahu

2. po vyhlášení požárního poplachu opustíme objekt co nejkratší cestou a shromáždíme se na bezpečném místě

3. současně pomáháme při evakuaci ostatních osob z objektu, pokud tím sami sebe nevystavíme ohrožení

4. při opouštění objektu zamezíme šíření požáru uzavřením dveří a oken

5. vypnout hlavní vypínač elektřiny v rozvaděči (v chodbě u AP 1)

6. ostatní úkony se řídí dle pokynů velitele zásahu

7. je v zájmu každého hosta seznámit se s tímto požárním řádem


Umístění hasících přístrojů:

Hasící přístroje jsou umístěny v chodbě před apartmány.


Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor                 150

Záchranná zdravotní služba           155

Policie ČR                                                158

Provozovatel                                         605 386 220